Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

AUDIO BOOK - TÂM VÀ ĐẠO - AJAHN SUMEDHOThe Mind and The Way - Buddhist Relections on Life - Ajahn Sumedho
Tâm và Đạo - Quán tưởng về cuộc sống trong Đạo Phật

Tập sách nầy gồm 20 bài Pháp do Đại đức Sumedho giảng cho các Phật tử tại Anh và được chia làm 3 phần. 
Phần I gồm 7 bài về Pháp học hay những giáo lý cơ bản của đạo Phật như Tứ Điệu Đế, Tam Bảo, Nghiệp và Tái Sinh, Niết Bàn v.v.. 
Phần II gồm 6 bài về Pháp hành hay những pháp thanh lọc tâm như Quán hơi thở, Ghi nhận không gian, Sống trong hiện tại v.v... 
Phần III gồm 7 bài về cách tiếp cận của đạo Phật với những vấn đề hiện đại như Tự do, Gia đình, Giáo dục, Sự sống và sự chết, Xã hội toàn hảo, Tương lai của con người v.v... 

Vì thế, Tâm và Đạo không phải là một quyển sách hoàn chỉnh và hệ thống về giáo lý đạo Phật hay phương pháp hành thiền. Nó cũng không đề cập hết tất cả những vấn đề của con người hiện đại. Nó không phải là một tập sách nghiên cứu hay học thuật. Như tựa quyển sách có ghi rõ, nó chỉ là những quán tưởng về cuộc sống của Đại đức Sumedho, một nhà sư người Mỹ đã tu theo Phật giáo nguyên thủy hơn 30 năm tại các miền rừng núi xa xôi và hẻo lánh ở Thái Lan và Anh quốc.Susanta Nguyễn dịch Việt - Lời người dịch - 00:00
Phần I - Tiếp Cận với Pháp
1. Đạo Phật Có Phải Là Một Tôn Giáo Không? - 12:12
2. Tứ Diệu Đế - 51:42
3. Quy Y Tam Bảo - 1:40:48
4. Tâm Từ - 2:14:12
5. Nghiệp và Tái Sinh - 2:44:08
6. Tâm và Vũ Trụ - 3:20:22
7. Niết Bàn - 3:52:06

Phần II - Tâm Tỉnh Thức 
8. Hành Thiền - 4:23:38
9. Quán Niệm Hơi Thở - 4:55:58
10. Thanh Lọc Tâm - 5:26:56
11. Ghi Nhận Không Gian - 6:03:22
12. Sống với Thực Tại - 6:31:40
13. Các Đề Mục Tu Tập Hàng Ngày - 7:10:02

Phần III - Sống Đạo
14. Tự Do của Tâm Thức - 7:47:44
15. Học Làm Điều Thiện - 8:28:42
16. Con Người và Đời Sống Gia Đình - 9:03:22
17. Giáo Dục Con Người Về Cuộc Đời - 9:48:10
18. Về Một Xã Hội Toàn Hảo - 10:11:48
19. Về Sự Sống và Sự Chết - 10:50:14
20. Hướng Về Tương Lai - 11:18:56

0 nhận xét:

Đăng nhận xét