Pháp âm Kinh Tương Ưng Bộ

Tập I - Thiên Có Kệ Tập II - Thiên Nhân Duyên
Tập III - Thiên Uẩn Tập IV - Thiên Sáu Xứ
Tập V - Thiên Ðại Phẩm

1 nhận xét: