Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

PHẬT HỌC CHUYÊN ĐỀ - KỲ 5: GIỚI – NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC



Trước khi học thiền
Trước khi quý vị học thiền, nên tìm hiểu và phát tâm thọ Ngũ Giới, Bát Giới, hoặc Thập Giới. Ngũ Giới là Giới căn bản, là luân lý trên thế gian này. Ngũ Giới gồm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.

1) Không sát sanh là không giết hại từ loài người đến các loài súc vật.
2) Không trộm cắp là không lấy những vật gì không cho mình.
3) Không tà dâm là giới thứ ba.
4) Không nói dối là phải luôn luôn nói lời chân thật.
5) Giới thứ năm là Giới không uống rượu và dùng các chất say như thuốc phiện, xì ke, ma túy.

Trước khi hành thiền, chúng ta cần phải có Giới. Giới giúp thân và khẩu trong sạch. Khi thân và khẩu trong sạch thì tâm mới Định được. Tại sao vậy? Vì tâm định trong thân. Thân sạch, khẩu sạch mới làm nền tảng cho tâm Định được. Vì vậy khi mới vào khóa thiền, sau khi lễ Phật, quy y Tam Bảo là quý vị thọ trì giới đức. Khi Giới trong sạch rồi, tâm nhẹ nhàng thì Định sẽ phát sanh, tiếp theo là Tuệ phát sanh. Nếu không giữ Giới đức, tâm sẽ có nhiều sự hối hận và lo sợ nên không Định được. Khi không Định được thì sẽ không bao giờ có Tuệ. Chắc chắn như vậy. Khi Giới trong sạch, rồi Định Tuệ lần lần sanh lên thì quý vị thấy rõ chân tướng trên thế gian này. Vì vậy, Giới là quan trọng.

Sau khi Đức Phật thành đạo và bắt đầu hoằng pháp, còn có những Giới khác nữa. Sở dĩ Đức Phật đặt thêm các Giới sau này vì Ngài thấy Giới về thân và khẩu liên quan đến tâm. Nếu giữ thân và khẩu trong sạch thì tâm ít phiền não, nhẹ nhàng. Và khi tâm được nhẹ nhàng thì ít nghĩ đến vấn đề phá Giới. Vì vậy có Bát quan trai Giới và những Giới khác nhằm mục đích giúp cho thân khẩu thanh tịnh hơn nữa.

Thiền sư Ajahn Chah

Đã đăng KỲ 4: NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP

http://thiengiuadoithuong.blogspot.com/2014/12/phat-hoc-chuyen-e-ky-4-nhan-va-qua-cua_8.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét