Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

SÁCH: ỐC ĐẢO TỰ THÂN


..."Vì thế, Ananda, hãy làm ốc đảo tự thân, hãy an trú nơi chính mình, không nên tìm kiếm sự an trú ở bên ngoài; hãy xem Pháp là ốc đảo của mình, hãy xem Pháp là nơi an trú của ngươi". 
Rồi Đức Phật tiếp: "Các hàng đệ tử của ta, Ananda, những người hiện tại bây giờ hay sau khi ta tịch diệt, biết nương tựa nơi ốc đảo tự thân...biết xem Pháp là ốc đảo của họ, và nương trú nơi Pháp...đó là những người sẽ đạt được đạo vô thường chánh đẳng, chánh giác, nếu họ dốc lòng tu tập".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét