Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

TỨ DIỆU ĐẾ - AJAHN SUMEDHO


Đây là một cuốn sách giáo lý căn bản của Phật Giáo mà ngày nay đa số chúng ta đều biết qua tựa đề Tứ Diệu Đế. Cũng với nội dung này, minh triết của Tứ Diệu Đế đã được Đức Phật giảng giải lần đầu tiên tại Vườn Lộc Uyển cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm. Sự kiện này đã dánh dấu một cuộc cách mạng về tư tưởng và đời sống tâm linh của nhân loại. Mặc dầu bài thuyết pháp này chỉ được giảng lần đầu tiên cho năm vị tu sĩ khổ hạnh, ngày nay thông điệp này của Đức Phật đã xuyên thấu đến những vùng xa xôi nhất trên thế giới. Và vì vậy mà nhu cầu cho sự nhận thức và thấm nhuần giáo lý này một cách chính xác và sâu sắc càng trở nên quan trọng.


Lời Nói Đầu 
Nhập Đề 
Đau Khổ và Ngã Tưởng 
Sự Chối Bỏ Đau Khổ 
Đạo Đức và Từ Bi
Để Khảo Cứu Sự Đau Khổ 
Thỏa Mãn và Bất Mãn 
Tập Đế 
Ba Loại Dục Vọng 
Giữ Lấy Là Đau khổ 
Buông Xả 
Sự Hoàn Tất 
Diệt Đế 
Sự Thực Chứng 
Đạo Đế 
Chánh Kiến
Chánh Tư Duy
 Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh MạngChánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định 
Những Khía Cạnh Của Thiền Định 
Lý Trí Và Cảm Xúc 
Sự Thể Như Nó Đang Là 
Sự Hài Hòa 
Bát Chánh Đạo Là Một Giáo Lý Có Đối Chứng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét