Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC THOÁT KHỎI HIỂU BIẾT SAI LẦM

Thiền sinh: Bất cứ cái gì chúng ta thấy, chúng ta nhận diện và định nghĩa chúng. Ngài nói rằng điều này là sự hiểu biết sai lầm. Nếu chỉ có cái thấy mà thôi, vậy thì lòng từ bi ở đâu?

Thiền sư Ottamasara: Ý bạn là tâm từ? Không có chúng sinh, không có đàn ông, đàn bà, không có đồ vật, không có loài vật, không có con người nhưng có sự biết về Sự Thật và sự không biết về Sự Thật. Tất cả các vấn đề về thân và tâm của chúng là xảy ra là do sự không biết về Sự Thật.

Nếu chúng ta biết về Sự Thật này, chúng ta có thể được tự do khỏi các vấn đề về thân và tâm. Đó là tại sao lòng từ bi không nên dành cho một người, không phải cho người nghèo, không phải cho loài vật, mà là cho sự hiểu biết sai lầm của họ và tà kiến của họ. Tình thương cho sự hiểu biết sai lầm.

Tôi cũng đang giúp đỡ rất nhiều người khó khăn, bao gồm cả thiền sinh, với tình thương. (Tình thương) Không phải cho anh ta hay chị ta mà là cho sự hiểu biết sai lầm của họ, cho sự vô minh nơi họ. Nếu ai đó nhìn từ cái nhìn của một con người, người đó sẽ không thể hiểu được điều này. Ai đó có thể nghĩ rằng tôi có sự thương hại cho những người già hay người bệnh hay là tôi đang giúp đỡ những người khó khăn. Trên thực tế, tôi đang giúp họ được tự do khỏi sự hiểu biết sai lầm. Họ có thể được học hành hay không, khỏe hay yếu, giàu hay nghèo, tôi không quan tâm đến những tình huống đó, mà tôi quan tâm đến là liệu họ có được tự do khỏi sự hiểu biết sai lầm và dính mắc hay không.

Đó là cách đúng đắn của việc chỉ làm mà thôi, không với sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc. Tôi không nói chỉ bố thí, cúng dường mà thôi. Tôi nói làm các thiện pháp, đặc biệt là hành thiền. Bố thí hay cúng dường phải được làm với sự hiểu biết đúng, đó là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi và chỉ biết mà thôi, không dính mắc và không chối bỏ. Mỗi hành động của việc làm phước thiện phải được tự do khỏi những sai lầm.

Giúp đỡ người khác là đúng nhưng giúp với sự tà kiến về “tôi” hay “bạn” là sai. Vì thế, khi chúng ta làm các thiện pháp, chúng ta phải cẩn thận để làm mà không sai lầm trong mỗi hành động của chúng ta. Vì thế, mỗi hành động của thiện pháp nên là chỉ làm mà thôi, mà không dính mắc. Theo cách này, chúng ta có thể hiểu hơn về việc làm các thiện pháp. Nếu chúng ta làm nhiều hơn, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa và làm việc thiện pháp sẽ là công việc của chính chúng ta. Chúng ta sẽ là những con người thực sự, những người chỉ làm các thiện pháp mà thôi.

Chúng ta làm các thiện pháp để việc làm các thiện pháp trở thành công việc của chúng ta. Chúng ta tạo ra cuộc sống làm các thiện pháp để cuộc sống làm thiện pháp đó trở thành của chính chúng ta. Nếu công việc làm các thiện pháp là của chính chúng ta và cuộc sống làm thiện pháp là của chính chúng ta thì chúng ta sẽ được an toàn, được bảo vệ. Nếu chúng ta có khả năng này, chúng ta sẽ hoàn thiện, chúng ta có thể là bất cứ gì do việc chỉ làm thiện pháp mà thôi. Vì vậy, chúng ta cần phải cố gắng để làm như thế, giúp đỡ người khác với sự hiểu biết như thế, và có khả năng làm theo cách này.

Tôi cũng đang giúp người khác hiểu. Mục đích của tôi là vì sự hiểu biết. Sẽ cần có thời gian để có được các việc thiện pháp như tôi nhưng điều đó là có thể. Tôi phải giúp đỡ người khác bởi vì họ không thể tin hay dựa vào các việc làm của chính họ. Họ không có cuộc sống làm các thiện pháp của chính họ, đó là tại sao họ dựa vào tôi. Tôi giúp họ có khả năng đứng trên những việc làm phước thiện của chính họ. Nếu chúng ta hiểu như thế và nếu chúng ta làm theo cách này thì là đúng, như thế là hoàn hảo.

Xin mời đọc bài Pháp bằng tiếng Anh tại đây:
https://app.box.com/s/wbl5t7hxmg3iyixaevsn167n9md6cphx

1 nhận xét: