Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

TÂM VÀ ĐẠO - AJAHN SUMEDHO


The Mind and The Way - Buddhist Relections on Life - Ajahn Sumedho
Tâm và Đạo - Quán tưởng về cuộc sống trong Đạo Phật

Tập sách nầy gồm 20 bài Pháp do Đại đức Sumedho giảng cho các Phật tử tại Anh và được chia làm 3 phần. 
Phần I gồm 7 bài về Pháp học hay những giáo lý cơ bản của đạo Phật như Tứ Điệu Đế, Tam Bảo, Nghiệp và Tái Sinh, Niết Bàn v.v.. 
Phần II gồm 6 bài về Pháp hành hay những pháp thanh lọc tâm như Quán hơi thở, Ghi nhận không gian, Sống trong hiện tại v.v... 
Phần III gồm 7 bài về cách tiếp cận của đạo Phật với những vấn đề hiện đại như Tự do, Gia đình, Giáo dục, Sự sống và sự chết, Xã hội toàn hảo, Tương lai của con người v.v... 


Vì thế, Tâm và Đạo không phải là một quyển sách hoàn chỉnh và hệ thống về giáo lý đạo Phật hay phương pháp hành thiền. Nó cũng không đề cập hết tất cả những vấn đề của con người hiện đại. Nó không phải là một tập sách nghiên cứu hay học thuật. Như tựa quyển sách có ghi rõ, nó chỉ là những quán tưởng về cuộc sống của Đại đức Sumedho, một nhà sư người Mỹ đã tu theo Phật giáo nguyên thủy hơn 30 năm tại các miền rừng núi xa xôi và hẻo lánh ở Thái Lan và Anh quốc.
Phần I - Tiếp Cận với Pháp 
1. Đạo Phật Có Phải Là Một Tôn Giáo Không?
2. Tứ Diệu Đế
3. Quy Y Tam Bảo 
4. Tâm Từ 
5. Nghiệp và Tái Sinh 
6. Tâm và Vũ Trụ 
7. Niết Bàn 

 Phần II - Tâm Tỉnh Thức 
 8. Hành Thiền 
9. Quán Niệm Hơi Thở 
10. Thanh Lọc Tâm
11. Ghi Nhận Không Gian
12. Sống với Thực Tại 
13. Các Đề Mục Tu Tập Hàng Ngày 

 Phần III - Sống Đạo 
14. Tự Do của Tâm Thức -
15. Học Làm Điều Thiện 
16. Con Người và Đời Sống Gia Đình 
17. Giáo Dục Con Người Về Cuộc Đời 
18. Về Một Xã Hội Toàn Hảo 
19. Về Sự Sống và Sự Chết
20. Hướng Về Tương Lai

0 nhận xét:

Đăng nhận xét