Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

PHẬT DẠY CÁCH GIÚP ĐỠ NGƯỜI QUÁ VÃNGBố cáo

Vua Bim-Bí-Sá-Rá

Nằm mộng thấy thân nhân

Bị quả khổ đói lạnh

Ðến bạch hỏi Thế Tôn

Ðức Ðiều Ngự bi mẫn

Chỉ dạy cách tạo phước

Hồi hướng các vong linh

Thoát ly mọi khổ ách.

 .....................

Chánh kinh hồi hướng

Các hương linh quá vãng

Thường đến nhà thân nhân

Ðứng ngoài vách tựa cửa

Ngã đường hay cổng thành

Trông chờ hưởng phước thí

Nhưng vì kém phước duyên

Hương linh bị quên lãng

Thân nhân tạo phước lành

Do công đức bố thí

Nên phát nguyện bằng lời:

Idaṃ no ñātīnaṃ hotu

Sukhitā hontu ñātayo

Nguyện thân nhân quá vãng

Thượng hưởng công đức nầy

Ðược thọ sanh lạc cảnh

Những thân nhân quá vãng

Vân tập các đạo tràng

Nhận được phước hồi hướng

Thường thốt lời cảm kích

Mong ân nhân của mình

Ðược trường thọ phúc lạc

Người đã tạo công đức

Chắc chắn được quả lành

Trong cõi khổ ngạ quỷ

Không có các sinh kế

Trồng trọt hoặc chăn nuôi

Bán buôn hay trao đổi

Chúng sanh cảnh giới nầy

Hằng mong đợi phước báu

Do thân nhân hồi hướng

Như nước trên gò cao

Chảy xuống vùng đất thấp

Phước lành đã hồi hướng

Có diệu năng cứu khổ

Như trăm sông tuôn chảy

Cùng hướng về đại dương

Nguyện công đức đã tạo

Thấu đến chư hương linh

Khi người nhớ ân trước

Do tình nghĩa thân bằng

Do tương duyên quyến thuộc

Hãy cúng dường trai Tăng

Hồi hướng phước đã tạo

Sự khổ sầu thương cảm

Trước tử biệt sanh ly

Không có lợi ích gì

Cho thân nhân quá vãng

Cách trai Tăng hợp đạo

Gọi Ðắc-khí-na-đa-ná (Dakkhiṇādāna)

Cúng dường vô phân biệt

Ðến đại chúng Tăng Già

Bậc phạm hạnh giới đức

Bậc vô thượng phước điền

Ðược vô lượng công đức

Là thắng duyên tế độ

Hương linh trong cảnh khổ.

Do thiện sự đã làm

Do hồi hướng đã nguyện

Do Tăng lực đã cầu

Xin tựu thành phúc quả ./.

Nghe quý Sư tụng tại đây: http://www.phatgiaonguyenthuy.com/news-4006/Kinh-hoi-huong-vong-linh.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét