Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Ý Nghĩa Lễ Dâng Y Kathina


Lễ Kathina thường gọi là lễ Dâng Y. Sở dĩ gọi là lễ Dâng Y là vì căn cứ vào sự việc của cuộc lễ đem Y Ca-sa dâng đến chư Tăng rồi đặt lên cuộc lễ. Gọi lễ Dâng Y như thế chưa đúng nghĩa; vì lễ Kathina có nghĩa cao quý hơn.

Chữ Kathina có nghĩa là Bền vững, chắc chắn. Ý nghĩa khi thầy Tỳ-Khưu thọ lãnh lễ Kathina xong thì được 5 phước-báo vững chắc. Chữ Kathina chia ra làm 2 phần: Ka và Thina. Chữ Ka do chữ Karanasamatthaya nghĩa là làm cho có 5 phước-báo. Chữ Thina do chữ Thiram nghĩa là chắc chắn. Hai chữ ấy ráp lại: Kathina có nghĩa là có năng lực phát sanh 5 phước báo được chắc chắn.

Vậy nên dung hòa mà gọi cho đúng nghĩa là "Lễ Dâng Y Kathina" để phân biệt việc dâng y thông thường.Chữ Kathina người Tàu dịch là Y Công-Ðức có nghĩa là thọ lễ này được 5 công-đức trong 5 tháng, là kể từ ngày ra Hạ Rằm tháng 9 đến Rằm tháng 2 âm-lịch. Cũng gọi là Y thưởng thiện, phạt ác, nghĩa là thầy Tỳ-Khưu an-cư nhập Hạ đúng theo luật của Ðức Phật thì có công-đức lành nên thưởng y này. Còn những thầy Tỳ-Khưu phi-pháp, phá an-cư, đứt Hạ thì phạt bằng cách không được y nầy.

Lễ Dâng Y Kathina long trọng hơn các lễ dâng cúng khác vì khi chư Tăng được thọ lãnh lễ Dâng Y Kathina rồi, thì chư Tăng ấy được hưởng 5 phước-báo hay 5 công đức chắc chắn.

Các cuộc lễ bố thí khác cũng cao thượng như là:

1. Bố thí cho chư Tăng phương xa mới đến.
2. Bố thí cho chư Tăng sắp đi xa.
3. Bố thí trong khi thất mùa.
4. Bố thí những vật đầu mùa, như hoa, quả.
5. Bố thí cho thầy Tỳ-Khưu bịnh.

Những việc bố thí này thí chủ được làm nhiều lần trong một năm và bố thí lúc nào cũng được. Còn lễ Dâng Y Kathina, trong một chùa chỉ được tổ chức một lần, trong một năm và cũng chỉ trong thời hạn 1 tháng là từ ngày 16 tháng 9 đến ngày Rằm tháng 10 âm lịch mà thôi.

Ðiều kiện căn-bản lễ Dâng Y Kathina.

Lễ Dâng Y Kathina được tổ-chức bởi những điều kiện đặc-biệt mới thành tựu đầy đủ phước báo:

1. Phải có đủ từ 5 vị Tỳ-Khưu trở lên dự lễ và khi hành lễ phải tụng tuyên ngôn.

2. Tỳ-khưu nhập Hạ kỳ trước, gọi là Tiền-An-Cư, Purimikàvassa, kể từ ngày 16 tháng 6 đến ngày Rằm tháng 9 âm lịch.

3. Trong 3 tháng nhập Hạ không bỏ đi khỏi chỗ đã nguyện an-cư quá 7 ngày và khi đi phải có lý do chánh đáng theo giới luật.

4. Vị Tỳ-Khưu thọ lễ Dâng Y Kathina phải giới-hạnh tinh-nghiêm, nhứt là không phạm giới Bất Cộng Trụ và Tăng-Tàn.

5. Vị Tỳ-Khưu thọ lễ Dâng Y Kathina phải thông thuộc 8 pháp của sư thọ Y Kathina mới đáng thọ lãnh lễ Dâng Y Kathina.

Ngoài ra những Tỳ-Khưu nhập Hạ kỳ sau, gọi là Hậu An-Cư, là kể từ ngày 16 tháng 7 đến ngày Rằm tháng 10 âm lịch cũng có thể được tham dự .

Không được tham dự là những vị:

- Tỳ-Khưu đã phạm giới Bất Cộng Trụ, Tăng Tàn, đương bị phạt biệt-trú là cấm phòng ở riêng.

- Tỳ-Khưu phá Hạ, lẽ bỏ nơi an cư không lý do chánh-đáng theo giới luật.

- Tỳ-Khưu dầu đi có lý do chánh-đáng theo giới-luật, nhưng quá kỳ hạn 7 ngày mới trở về nơi an-cư Kiết-hạ.

- Tỳ-Khưu nhập Hạ chùa khác, nơi khác đều không được thọ lễ Dâng Y Kathina.

Bởi thế cho nên lễ Dâng Y Kathina là lễ đặc biệt của mỗi chùa trong một năm, có nhiều phước báo cho người thí lẫn kẻ thọ.

Phước Báo của người chủ lễ
Người chủ lễ Dâng Y Kathina được phước báo cao-thượng là tái sanh trong kiếp nào cũng không thiếu vật dụng trang điểm tốt đẹp, quý giá và điều cao-quý hơn là hết là trong kiếp nào gặp Phật thì được xuất gia bằng cách Thiện-Lai Tỳ-Khưu - Ehi Bhikkhu, nghĩa là khi Ðức Phật cho xuất gia, Ngài chỉ bảo rằng: "Ngươi hãy trở nên Tỳ-Khưu" thì liền theo đó y phục của người giới-tử trở thành Y Ca-sa và có quả bát, râu, tóc đều sạch hết.

Ðây là phước báo của thí-chủ lễ Dâng Y Kathina.

Pháp cần yếu của vị Tỳ-Khưu thọ lễ Dâng Y Kathina.

Vị Tỳ-Khư thọ lễ Dâng Y Kathina phải thông thuộc 8 pháp là:

1. Pubbakarana: việc phải làm cho hoàn thành y ca-sa.
2. Paccudhà: Xả y cũ.
3. Adhitthàna: nguyện đặt tên mới.
4. Atthara; cách thọ y đúng phép.
5. Matika: nguyên nhân xả Kathina.
6. Palibodha: sự ràng buộc Kathina.
7. Uddhara: cách xả Kathina.
8. Anisansas: phước báo Kathina.

Xin giải sơ lược 8 chi pháp trên:

1. Pubbakarana. Việc phải làm hoàn thành y ca-sa: giặt, dò, đo, cắt may lược, may xong, nhuộm, làm dấu y.

2. Paccuddhàra. Xả y cũ. Vị Tỳ-Khưu có 3 Y là:

a. Y Tăng Già-Lê, Sanghati, gọi là Trùng Phục Y.
b. Y Uất-Ðà-La-Tăng, Uttarasangha, gọi là Thượng Trước Y.
c. Y An-Ðà-Hội, Antaravasaka, gọi là Hạ Trước Y.

Vị Tỳ-Khưu muốn thọ y mới, là y nào thì phải nguyện xả y cũ theo là y hạng đó. Nếu sẽ thọ Y Tăng-Già-Lê mới, thì phải nguyện xả Y Tăng-Già-Lê cũ.

3. Addhitthàna. Nguyện đặt tên Y mới.

4.- Atthàra. Cách thọ Y: Vị Tỳ-Khưu thọ Y mới, phải tuyên bố ra tiếng rõ ràng có mấy vị khác đồng nghe thì mới có kết-quả Kathina. Nếu nói nhỏ chư Tăng không nghe được thì Kathina không được kết quả.

5. Matikà. Nguyên nhân xả Kathina.

6. Palibodha. Ðiều ràng buộc Kathina không hư hại tức là không cho xả.

7. Uddhàra. Cách xả Kathina.

8. Anisansa. Phước báo của Lễ thọ Kathina.

Vị Tỳ-Khưu thọ Kathina rồi được hưởng 5 phước báo là:

1. Nếu Kathina chưa xả, Tỳ-Khưu không từ giả vị trong nhóm, rồi đi cũng được, nghĩa là không phạm tội trong điều học Caritta.

2. Tỳ-Khưu không đem tam y theo mình, rồi đi cũng được, không phạm tội trong điều học Asamadanacàro.

3. Tỳ-Khưu thọ thực chung nhiều vị cũng được. Không phạm tội trong điều học Ganabhojana.

4. Cất giữ Y, dù không "Nguyện đặt tên Y" Addhitthana, không gởi cũng được, không phạm tội trong điều học Pathamakathina.

5. Y của Tỳ-Khưu hoặc Sa-Di tịch, hoặc Y dâng đến Tăng, hay Y phát-sanh do tài sản của Tăng, thì vị Tỳ-Khưu đã thọ Kathina được phép lãnh dùng.

Tóm tắt 5 phần phước báo mà chư Tỳ-Khưu Tăng thọ hưởng do nơi lễ Dâng Y Kathina.Lễ Dâng Y Kathina có từ bao giờ?

Theo lịch-sử Phật-Giáo, từ khi Ðức Phật thành đạo dưới cội Bồ Ðề đến ngày nhập Niết Bàn là 45 năm. Chia ra làm 3 thời-kỳ:

1. Từ năm thứ Nhứt đến năm thứ 15, là thời kỳ thứ Nhứt.
2. Từ năm thứ 16 đến năm thứ 30, là thời kỳ thứ Nhì.
3. Từ năm thứ 31 đến năm thứ 45, là thời kỳ thứ ba.

Trong 3 thời kỳ ấy, Ðức Phật cho phép các thầy Tỳ-Khưu thọ lãnh lễ Dâng Y Kathina trong thời kỳ thứ Nhì.

Do nơi đâu có lễ Dâng Y Kathina?

Lúc Ðức Thế Tôn ngự tại Kỳ-Viên Tịnh-Xá của ông Trưởng-giả Cấp Cô-Ðộc gần thành Xá-Vệ, có 30 vị Tỳ-Khưu tu tại thành Patheya, 30 vị này là anh em cùng cha khác mẹ, con của vua Kosala, xuất gia trong thời kỳ thứ Nhứt của lịch sử Phật Giáo. 30 vị này đều đắc quả từ Tu-Ðà-Hườn đến quả A-Na-Hàm. Các ngài đều muốn về thành Xá-Vệ để hầu Ðức Thế Tôn. Nhưng vì đường xa, đi về không kịp, vì đã đến ngày nhập Hạ, nên các ngài phải nhập Hạ tại xứ Saketa. Khi trong Hạ, các ngài hằng nghĩ rằng: chỉ còn có 6 do-tuần nữa đến nơi Ðức Thế Tôn nhập Hạ, mà chúng ta phải ở nơi này thật là khó chịu.

Ðến ngày làm lễ ra Hạ xong, các ngài đồng cùng nhau lên đường liền về hầu Ðức Thế Tôn. Trong khi ấy, vẫn còn mưa dầm lầy lội, nên các ngài phải bị ướt hết vật dụng và Y cũng rách. Khi đến nơi vào hầu Ðức Thế Tôn, Ðức Phật hỏi thăm sự hành đạo và sức khoẻ của các ngài. Các ngài đáp vẫn được an vui. Rồi các ngài mới tường thuật sự đi đường rất là vất vả cực nhọc cho Ðức Phật nghe. Ðức Thế Tôn nhân việc ấy mới thuyết về "Luân Hồi Khổ" cho các ngài nghe. Sau khi dứt thời Pháp tất cả đều đắc A-La-Hán quả.

Khi ấy Ðức Thế Tôn mới nghĩ rằng: Nếu trước kia Như Lai cho phép các thầy Tỳ-Khưu thọ lãnh lễ Dâng Y Kathina, thì các thầy khỏi phải đem Y Tăng-Già-Lê theo, thì đâu có sự cực nhọc như vầy. Chư Phật trong quá khứ đều cho phép đệ tử thọ lãnh lễ Dâng Y Kathina.

Liền khi ấy, Ðức Thế Tôn mới hội chư Tăng lại và truyền rằng: "Nầy các Thầy Tỳ-Khưu, Như Lai cho phép các thầy đã nhập Hạ thọ lãnh để Dâng Y Kathina. Này các thầy Tỳ-Khưu, khi các thầy thọ lễ Dâng Y Kathina xong, thì được 5 điều phước báo". Ðây là nguyên nhân mà chư Tăng được phép thọ lãnh để Dâng Y Kathina.

Xin nói thêm cho rõ. Ðức Phật không khi nào vô cớ tự ý chế ra một điều gì, một việc gì mà không có nguyên nhân, dù rằng Ngài là bậc toàn tri diệu giác.

Ai là người đầu tiên dâng Y Kathina?

Người đứng ra tổ chức lễ Dâng Y Kathina trước nhứt trong Phật Giáo là bà tín nữ Visakha. Cuộc lễ cử hành tại Kỳ-Viên Tịnh-Xá của ông Trưởng-Giả Cấp-Cô-Ðộc, nhơn khi bà hay tin Ðức Thế Tôn cho phép chư Tỳ-Khưu Tăng được thọ lãnh lễ Kathina.

Bà là một tín-nữ và cũng là một đại-thí-chủ trong Phật Giáo.

Kết luận

Tóm lại lễ Dâng Y Kathina là dễ đặc-biệt hơn hết trong các lễ thí tài-vật dâng cúng đến chư Tăng. Chẳng những có đủ tài-vật do thí chủ hoan-hỷ đứng ra tổ-chức mà còn phải chọn đúng thời gian, vì mỗi chùa chỉ được hành lễ này có một lần trong một năm mà thôi.

Hơn nữa, cuộc lễ không phải dâng cúng riêng một cá nhân nào mà là chung cho chư Tỳ-Khưu Tăng đã Kiết hạ an cư thi-hành đúng theo tinh-thần giới luật của Ðức Phật đã chuẩn hành.

Trong 3 tháng nhập hạ, chư Tăng phải thúc liễm thân-tâm hơn nữa, chuyên chú tâm học Kinh học luật và hành thiền-định. Ngoài ra, nhờ sự tụ họp sống chung một nơi, chư Tăng dễ bề kiểm-thảo, nhắc nhở, khuyên dạy lẫn nhau, làm cho nết-hạnh và nhân cách được dồi mài thêm cho tinh nghiêm, để cho xứng đáng là phước điền của chư Thiên và nhơn loại.

Vì thế, lễ Dâng Y Kathina gọi là lễ Ðại-Thi có đầy đủ cả vật-chất lẫn tinh-thần, phát sanh phước báo cao quý cho người thí chủ mà chư Tăng thọ-thí cũng được công đức trọng-đại.

Theo Budsas.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét