Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

CON ĐƯỜNG CŨ XA XƯA - MỤC LỤC


Sách: CON ĐƯỜNG CŨ XA XƯA

Sách: Con đường cũ xa xưa
(Bát Chánh Ðạo)

Phạm Kim Khánh


Trung tâm Narada, Seattle, Hoa Kỳ
1993/2536

" Này chư Tỳ Khưu, cũng như người kia đi lạc trong rừng sâu, tìm ra một con đường mòn xưa cũ. Nhiều người đã đi qua, và phải đi trải qua, dài theo con đường ấy đến một thị trấn đã có từ bao giờ... Cùng thế ấy, này chư Tỳ Khưu, Như Lai đã tìm gặp Con Ðường Cũ Xa Xưa.


Trên đường ấy chư Phật Chánh Giác trong quá khứ đã trải qua. Và này chư Tỳ Khưu, con đường xưa cũ ấy là thế nào? Ðó là Bát Chánh Ðạo... Như Lai đi dài theo con đường ấy. Và đã đi dài theo con đường ấy, Như Lai hoàn toàn thấu triệt những Hành Ðộng, sự phát sinh của những Hành Ðộng, sự chấm dứt những Hành Ðộng và con đường chấm dứt những Hành Ðộng." (Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm)

-oOo-

0 nhận xét:

Đăng nhận xét