Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

PHẬT HỌC CHUYÊN ĐỀ - KỲ 3: NIỀM TIN VÀ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN
Niềm tin trong Phật giáo là niềm tin đưa đến sự giải thoát.
 Và niềm tin này đặt vào Tam bảo, hành trì theo Bát chánh đạo, thấy được bốn Thánh đế. 
 Tin Đức Phật là tin vào tuệ giác của Ngài, nhưng không thể tin suông mà phải thẩm nghiệm, 
Tin Pháp là do nhận định rõ ba tướng: Vô thường, khổ và vô ngã hoặc là tin vào "con đường diệt khổ (Bát chánh đạo)."
Tin Tăng già, là tin vào thành quả "của con đường diệt khổ" thành quả cao nhất là Alahán quả.
Tăng bảo ngầm chỉ cho bốn quả Samôn là : Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả và Alahán quả.
 
HỎI: Người có đức tin, có những đặc tính nào?
ĐÁP : Người có đức tin có bảy đặc tính:
1.        Thường có tâm xả ly (muttacāgatā).
2.        Mong gặp Thánh nhân (hay bậc cao quý) (ariyānaṃ dassenakāmatā).
3.        Mong mỏi nghe diệu pháp (saddhammaṃsakamatā).
4.        Thường có tâm hân hoan (pāmojjabahulatā).
5.        Ít khoe khoang (asathatā).
6.        Không xảo trá (amāyāvitā).
7.        Trong sạch nơi đáng trong sạch (pasādanīyesadhāmesu pasāda).
   Niềm tin trong Phật giáo là niềm tin đưa đến sự giải thoát. Và niềm tin này đặt vào Tam bảo, hành trì theo Bát chánh đạo, thấy được bốn Thánh đế. 
 Tin Đức Phật là tin vào tuệ giác của Ngài, nhưng không thể tin suông mà phải thẩm nghiệm, 
Tin Pháp là do nhận định rõ ba tướng: Vô thường, khổ và vô ngã hoặc là tin vào "con đường diệt khổ (Bát chánh đạo)."
Tin Tăng già, là tin vào thành quả "của con đường diệt khổ" thành quả cao nhất là Alahán quả.
Tăng bảo ám chỉ cho bốn quả Samôn là : Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả và Alahán quả.
 Như vậy, với ý nghĩa mở rộng, Tam Bảo (ba ngôi báu) hàm ý chỉ cho giới - định - tuệ. Phật bảo là tuệ, pháp bảo là định và tăng bảo là giới
Nếu nương tựa vào Tam bảo mà không thực hành pháp thì không thể nào chứng đạt đạo quả và cũng không thoát khỏi cái khổ luân hồi..
 Bốn nhân sinh tâm Tín:
- Gặp trí sĩ (sampurisa saṅseva).
- Nghe diệu pháp (saddhamma savana).
- Tác ý khéo (yoni so manasikāra).
- Thực hành pháp (dhammānudhamma paṭipatti).

Đã đăng KỲ 2: ĐẠO PHẬT NGUYÊN THỦY VÀ CÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH 
http://thiengiuadoithuong.blogspot.com/2014/10/phat-hoc-chuyen-e-ky-2-ao-phat-nguyen_30.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét