Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

TỨ DIỆU ĐẾ - MỤC LỤCTỨ DIỆU ĐẾ
Trích: Tâm và Đạo
Quán tưởng về cuộc sống trong Đạo Phật

The Mind and The Way
Buddhist Relections on Life

Ajahn Sumedho

Susanta Nguyễn dịch
Montreal, Quebec, Canada
2004


-ooOoo-

Tâm dẫn đầu các pháp

Tâm là chủ, tạo tác

Với tâm ý ô nhiễm

Nói năng hoặc hành động

Đau khổ theo liền ta
Như bánh xe theo bò.

Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm là chủ, tạo tác
Với tâm ý thanh tịnh
Nói năng hoặc hành động
Hạnh phúc liền theo ta
Như bóng không rời hình.
-- Kinh Pháp Cú, 1- 2
-ooOoo-


MỤC LỤC
PHẦN KẾT - SỰ THỂ NGHIỆM TRỰC TIẾP

Nguồn: http://www.budsas.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét