Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

PHẬT HỌC CHUYÊN ĐỀ - KỲ 8: BÁT CHÁNH ĐẠO

Sáng suốt nhận định rằng bản chất của đời sống là Bất toại nguyện và nguyên nhân của đau khổ là ái dục. Ðức Phật vạch ra một lối sống, tự bản thân khép mình vào lối sống đạo đức ấy, thành đạt mục tiêu một cách vẻ vang và mở lòng từ mẫn khai hóa những ai có tai muốn nghe, có tâm trí muốn suy tư và có ý chí để thực hành. Ðức Phật dạy: "Bây giờ, này hỡi chư Tỳ Khưu, đây là chân lý về Con Ðường dẫn đến diệt khổ. Ðó là Bát Chánh Ðạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Ðịnh. " Ðây là Con Ðường chia làm tám chi bao gồm tám năng lực tinh thần hùng mạnh và có tính cách thiện. Tám chi của con đường phải được tập trung lại để đánh đổ năng lực bất thiện, ái dục, dai dẳng ngủ ngầm bên trong ta. 

Thiền Giữa Đời Thường: Phương pháp Thiền Phật giáo nguyên thủy (Thiền Vipassana)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét