Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

BÀI KHẤN CẦU AN GIAO THỪA VÀ NĂM MỚI


Kệ quy y Tam Bảo
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A-ra-hán cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy
(3 lần đảnh lễ năm vóc)
Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Phật. (Lạy)
Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Pháp (Lạy)
Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Tăng (Lạy)

Kệ sám hối
Cúi đầu lạy trước Bửu Đài,
Con xin sám hối từ rày ăn năn.
Xưa nay lỡ phạm điều răn,
Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh.
Gây ra nghiệp dữ cho mình,
SÁT SANH hại vật chẳng tình xót thương.
Giết ăn hoặc bán không lường,
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân.
Oan oan tương báo cõi trần,
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao.
Xét ra nhân, vật khác nào,
Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay.
Lại thêm TRỘM SẢN cướp tài,
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra.
Lòng tham tính bảy, lo ba,
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân.
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
Làm cho người phải lắm lần than van.
TÀ DÂM tội nặng muôn ngàn,
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay.
Vợ con người phải lầm tay,
Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời.
Xấu cha hổ mẹ nhiều lời,
Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.
VỌNG NGÔN giả dối ngoài môi,
Chuyện không nói có, có rồi nói không.
Dụng lời đâm thọc hai lòng,
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em.
Mắng nhiếc chưởi rủa pha gièm,
Xóm làng cô bác chị em không chừa.
Nói lời vô ích dây dưa,
Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều.
UỐNG RƯỢU sanh hại rất nhiều,
Ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng.
Say sưa ngã gió đi xiên,
Nằm bờ té bụi như điên khác nào.
Loạn tâm cuồng trí mòn hao,
Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà.
XAN THAM những của người ta,
Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng.
NẾT SÂN nóng giận không chừng,
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng.
SI MÊ tin chạ chẳng phòng,
Nghe đâu theo đó không thông chánh tà.
Chẳng tin Phật Pháp cao xa,
Thậm thâm vi diệu bao la trên đời.
Nếu con cố ý phạm lời,
Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn.
Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn,
Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo.
Phạm nhằm ngũ giới thập điều.
Vì chưng thân khẩu ý nhiều lần sai.
Lỗi từ kiếp trước lâu dài,
Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen.
Hoặc vì tà kiến đã quen,
Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin.
Cho rằng người chết hết sinh,
Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay.
Hoặc phạm thường kiến tội dày,
Sống sao đến thác, sanh lai như thường.
Tội nhiều kể cũng không lường,
Vì con ngu dốt không tường phân minh.
Dễ duôi Tam Bảo, hại mình,
Bởi chưng không thấu vô minh nghiệp tà.
Cho nên chơn tánh mới là,
Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu.
Hóa nên khờ dại đã lâu,
Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay.
Khác nào bèo bị gió quay,
Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông.
Xét con tội nặng chập chồng,
Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này.
Con xin sám hối từ đây,
Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho.
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to,
Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào.
Tâm lành dốc chí nâng cao,
Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn.
Cho con khỏi chốn mê hồn,
Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề.
Thoát vòng khổ não tối mê,
Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi.
Ngày nay dứt bỏ việc đời,
Căn lành gieo giống chẳng rời công phu.
Mặc ai danh lợi bôn xu,
Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần.
Trước là độ lấy bổn thân,
Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu.
Sám hối tội lỗi đủ điều,
Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây.(lạy)

Thọ Tam quy, Ngũ Giới
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ ba.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.


Kệ An Lành
Nguyện cầu tám hướng mười phương
Chúng sinh muôn loại hãy thường an vui
Dứt trừ oan trái nhiều đời
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan
Hại nhau chỉ chuốc lầm than
Mê si điên đảo vô vàn lệ châu
Chúng sinh vô bệnh sống lâu
Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày
Nguyện cho an lạc từ nay
Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn
Dứt trừ kinh sợ tai ương
Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri
Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn

Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Phát sanh lòng hoan hỷ
Chánh tâm và thành ý
Hãy đảnh lễ Đức Phật
Đã như thật xuất hiện
Được chư thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc.
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Phát sanh lòng hoan hỷ
Chánh tâm và thành ý
Hãy đảnh lễ Đức Pháp
Đã như thật xuất hiện
Được chư thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng

Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc.
Phàm chúng thiên nhân nào
Cư ngụ trên địa cầu
Hoặc hư không trú xứ
Đã vân tập về đây
Phát sanh lòng hoan hỷ
Chánh tâm và thành ý
Hãy đảnh lễ Đức Tăng.
Đã như thật xuất hiện
Được chư thiên, loài người
Thường cúng dường, tôn trọng
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc.
Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sinh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ

Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sinh (lạy)

Hồi hướng Phước
Chúng con xin thành tâm hồi hướng tất cả phước thiện đã từng tạo trữ từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến kiếp hiện tại đây, nhất là phước thiện cúng dường Tam Bảo, tụng kinh, hành thiền, trì giới, hộ độ chư Tăng đến tất cả chư thiên. Ngưỡng mong các Ngài mách bảo cho các bậc ân nhân đã quá vãng của chúng con, nhất là vong linh của (ai mà mình muốn hồi hướng) ... .  được hay biết rằng: phước báu của lễ  trai tăng này về phần các vị đó và xin các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi, thì được thoát khỏi những điều lao khổ và được kết quả làm người, quả trời cùng quả Niết-Bàn, và cho được như ý muốn của các vị ân nhân của chúng con, do theo phước báu chảy vào không dứt.
Và cầu xin các Ngài hộ trì cho tất cả chúng con cũng như thân bằng quyến thuộc hiện tiền   tránh được những điều rủi ro tai hại, được thành tựu những hạnh phúc: hạnh phúc cõi người, hạnh phúc cõi trời và hạnh phúc cao thượng Niết Bàn, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn thảy đều tiêu tan.
Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến tất cả chúng sinh. Mong quý vị hoan hỉ, thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của con đồng nhau cả thảy
 ...
Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui.
Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui.
Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai (lạy)
Sādhu! Sādhu! Sādhu! Lành thay!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét