Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Những lời dạy vàng của Đức Phật - Các chuyện liên quan đến bố thí


Phần 1
CÁC CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN BỐ THÍ

1. Chuyện đại tướng Siha 
(Kinh Sihasenapatisutta)

Cách đây hơn 2500 năm về trước, tại nước Ấn Độ, vào thuở nọ Đức Phật ngự trong khu rừng gần thành Vesali, có vị đại tướng tên là Siha đến cung kính đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng:
- Kính bạch Đức Thế Tôn! Ngài có thể giảng giải cho con biết sự bố thí đến người khác sẽ có được lợi ích gì, nhất là ngay trong kiếp hiện tại này không?
Đức Phật từ bi trả lời: - Có thể được.
- Này Đại tướng Siha! Điều lợi ích thứ nhất là người bố thí sẽ đuợc phần đông quần chúng thương yêu mến mộ.
- Này Đại tướng Siha! Điều thứ hai là người bố thí sẽ được phần đông Hiền Nhân, Thiện Trí ưa mến, thích thân cận và gần gũi.
- Này Đại tướng Siha! Điều thứ ba là danh thơm, tiếng tốt từ tấm lòng vị tha rộng mở của người bố thí sẽ nhanh chóng lan tõa khắp nhiều nơi.
- Này Đại tướng Siha! Điều lợi ích lớn lao thứ tư: Do quả lành của sự bố thí mà người bố thí có tâm dũng mãnh tự nhiên không hề rụt rè sợ sệt, hằng với khuôn mặt vui tươi rạng ngời khi đi vào giữa 4 hội đoàn:
* Hội đoàn của vua quan;
* Hội đoàn của giai cấp bá hộ giàu sang;
* Hội đoàn của giai cấp bà la môn; 
* Hội đoàn của sa môn (những bậc xuất gia tu hành).
- Này Đại tướng Siha! Điều lợi ích quý báu thứ năm là người bố thí sau khi thân hoại mạng chung, được sanh về cõi trời hưởng được mọi sự an lạc do phước lành đã tạo.

Đại tướng Siha sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì vô cùng cảm động và hoan hỷ cung kính thưa rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn! Bốn quả lành đầu của sự bố thí mà Ngài đã dạy, không phải con nghe và tin nơi Ngài, mà các điều đó chính riêng bản thân con đã và đang kinh nghiệm trải qua. Con được phần đông quần chúng thương yêu mến mộ, các bậc Thiện Trí, Hiền Nhân thường đến thăm viếng con và tiếng đồn về con rằng: "Đại tướng Siha là người rộng lượng, thường bố thí và cúng dường đến sa môn...", con thường có tâm dũng mãnh không hề sợ sệt hay rụt rè khi đi vào giữa các hội đoàn đông đúc (vua chúa, sa môn, bà la môn, hội đoàn của những người giàu sang phú quí ...)

Còn quả lành thứ năm Ngài đã dạy: "Do Phước lành của sự bố thí mà sau khi thân hoại mạng chung sẽ được thọ sanh vào các cõi an vui, cõi trời." Điều này thực sự con chưa biết, chưa có kinh nghiệm tự thân, nhưng con có đức tin nơi lời dạy của Đức Thế Tôn."


Một lần nữa Đấng Thiên Nhơn Sư từ bi nhắc lại rằng: "Những quả lành của sự bố thí thật đúng như vậy. Sự thật là như vậy - Này đại tướng Siha! Thí chủ bố thí sau khi chết sẽ được sanh vào nhàn cảnh, cõi trời, thọ hưởng mọi sự an lạc."
Xem tiếp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét