Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Những lời dạy vàng của Đức Phật - NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH


Phần hai
NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH.

1. Quả lành của sự bố thí cơm

Nếu không ăn cơm thì tuổi thọ không thể dài, thân thể sẽ tiều tụy, héo gầy, da thịt không thể đẹp, thân tâm không thể vui, sức lực cũng không có, và trí tuệ cũng không thể minh mẫn được.
Do vậy mà sự bố thí cơm sẽ được năm quả lành tương tự như trên: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

2. Quả lành của sự bố thí nước

Nếu không có nước uống, tuổi thọ không thể dài, thân không thể đẹp, tâm không thể vui, sức lực không thể mạnh, trí tuệ không thể minh mẫn; nếu không tắm thân không thể sạch sẽ nhẹ nhàng được...
Như vậy với sự bố thí nước sẽ thành tựu các quả lành tương tự như trên (sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh; thân thể sạch sẽ; nhẹ nhàng; tiếng lành đồn xa...)

3. Quả lành bố thí, cúng dường bông hoa và vật thơm.

Với sự bố thí một bông hoa, quả lành được một trăm ngàn kiếp sanh làm Trời, người với mùi hương thơm toả. Kiếp cuối cùng được chứng đắc Thánh đạo, Thánh quả và Niết bàn giải thoát, an vui vĩnh viễn.

4. Quả lành bố thí đèn sáng

- Thường được thọ sanh vào cõi Trời, cõi người.
- Thân có màu vàng và phát ra ánh sáng.
- Có đôi mắt trí nhìn xuyên núi đá hàng trăm do tuần (một do tuần tương đương khoảng 16km).
- Kiếp cuối cùng dễ dàng chứng đắc được các Pháp quý báu cao thượng: như đắc các tầng thiền định; đắc đạo quả vv...

5. Quả lành của việc bố thí thuốc có 10.

- Sống lâu
- Sức mạnh
- Trí tuệ quảng bác.
- Sắc thân xinh đẹp
- An vui giàu sang
- Có tâm dũng mãnh tinh tấn
- Tuỳ tùng đông, oai lực lớn
- Không bị sống xa người mình thương
- Tránh được nhiều tai hại rủi ro
- Được mọi người yêu thương cung kính.

6. Bố thí kim (may khâu).

- Là người có chánh kiến, người có tâm quả quyết, quyết đoán, vững chãi trong công việc.
- Người có thể thuyết phục được sự hoài nghi, hiểu sai của người khác.
- Người có sắc thân xinh đẹp.
- Có nhiều tài sản và của cải.
- Người có kiến thức và trí tuệ uyên bác.
- Hiểu được những vấn đề có nghĩa lý sâu xa và vi tế một cách dễ dàng.
- Có trí tuệ phá vỡ được vô minh, và chứng đắc được đạo quả A La Hán.

7. Bố thí rựa chẻ củi (rìu bén).

- Người có tâm dũng cảm
- Người có tâm không run sợ; không giật mình.
- Người có tâm vững chãi, không lay chuyển.
- Người có tâm hồn cao thượng.
- Tiêu diệt được ba loại phiền não tham, sân, si và đắc đạo quả A la hán.

8. Bố thí dao.

- Có được bạn bè tốt.
- Có sự nỗ lực tinh tấn phi thường,
- Là người có đức nhẫn nại và chịu khó.
- Người luôn sẵn có tâm từ ái để ban rải đến người khác khi cần thiết.

- Người có trí tuệ sắc bén như tia chớp, xuyên thủng vô minh. Dễ dàng đắc đạo quả A la hán.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét