Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

PHÁP DUYÊN KHỞI (PATICCASAMUPPÀDA) - MỤC LỤC

                                                        

                                                               PHÁP DUYÊN KHỞI (PATICCASAMUPPÀDA)

                                               
                                                Nguyên tác: Ðại Trưởng Lão Mahàsi Sayadaw
                                                        Việt dịch: Tỳ kheo Minh Huệ (1999)
 MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU
DẪN NHẬP

PHẦN I

Tầm quan trọng của giáo pháp
Phương pháp tỉnh giác của Bồ tát
Tùy thuận quán
Vượt ngoài lý luận và suy đoán
Pháp dành cho những người có trí
Khó lãnh hội
Thế nào là vô minh?
Vô minh về nguồn gốc của khổ
Vô minh về diệt đế và đạo đế
Chánh kiến

PHẦN II (1)

Vô minh duyên Hành
Bất thiện nghiệp
Sự chối bỏ thiện nghiệp đồng nghĩa ác nghiệp
Vô minh và ảo tưởng

PHẦN II (2)

Hành duyên Thức
Hành dẫn đến thức mới như thế nào
Thường kiến và đoạn kiến
Những cảnh tượng lúc lâm chung
Tích chuyện về thiện nam Mahàdhammika

PHẦN III (1)

Thức và Danh sắc
Hóa sanh
Thấp sanh
Các tâm lộ
Lộ tâm ý môn

PHẦN III (2)

Lộ tâm nối tiếp
Thức duyên danh sắc
Trưởng lão Cakkhupàla
Lời phán quyết của một vị trưởng lão
Tâm thanh tịnh và sự an lạc

PHẦN IV

Danh sắc duyên Lục nhập
Sắc và xứ
Kết luận

PHẦN V

Ðức Phật đề cao pháp hành
Tính chất thâm sâu của giáo pháp

PHẦN VI (1)

Mối liên hệ giữa ý môn và thức
Tóm tắt
Thọ dẫn đến ái
Sáu loại ái

PHẦN VI (2)

Ái dục và luân hồi
Sự chấm dứt ái dục
Tích trưởng lão Mahàtissa
Chuyện chim két
Quán và đoạn trừ
Ðoạn diệt ở gốc rễ
Phiền não và sự thất niệm
Tư tưởng và sự cảm xúc
Ba loại ái

PHẦN VII (1)

Ái dẫn đến thủ
Những cơ sở của dục lạc
Kiến thủ
Những quan điểm đúng
Nhìn thấy thế giới bên kia

PHẦN VII (2)

Ba-la-mật và nghiệp
Giới cấm thủ
Chuyện Korakhattiya
Những lối thực hành khác thuộc giới cấm thủ

PHẦN VIII (1)

Thủ dẫn đến hữu
Câu chuyện Mandaka
Thủ và nghiệp hữu
Bổn sanh Puppharatta
Thiện nghiệp và phi thiện nghiệp
Nghiệp và tái sinh
Bốn loại nghiệp
Chuyện vua A-xà-thế
Thường nghiệp và cận tử nghiệp
Sự sanh và khổ

PHẦN VIII (2)

Sầu khổ và ta thán
Chuyện Subrahmadeva
Dục thủ có nghĩa tất cả những loại ái dục mãnh liệt
Kiến thủ và nguyên nhân của sự tái sinh
Mê tín và ác sinh
Cuồng tín
Giới cấm thủ
Ngã ngữ thủ
Chuyện ông Ugga

PHẦN IX

Thiền Minh sát và thủ
Luân hồi và ba thời
Năm nhân quá khứ
Sự khác biệt giữa hành và nghiệp hữu
Quả hiện tại do nhân quá khứ
Kiến thức và pháp hành Minh sát
Ðoạn trừ các nhân hiện tại
Cách nhìn của vị A-la-hán về đời sống
Không phải sự đoạn diệt mà là sự chấm dứt đau khổ
Chuyện Tỳ khưu Yamaka
Câu khẳng định của Tỳ-khưu-ni Vajirà về bản chất của năm uẩn

PHẦN X (1)

Bốn nhóm, ba móc nối và hai mươi yếu tố
Ba luân hồi
Bốn phương diện của giáo lý duyên khởi
Quan niệm sai lầm của Sàti
Ðặc tính riêng của mỗi pháp
Không có sự cố gắng
Sự liên quan giữa nhân và quả
Ðoạn diệt phiền não luân hồi
A-la-hán và những đức tính cao quí của đức Phật

PHẦN X (2)

Câu chuyện về Phạm thiên Paka
Chánh biến tri
Danh tiếng của đức Phật
Tứ diệu đế tóm lượt
Chánh biến tri và đạo quả Phật
Tổng kết


Nguồn: budsas.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét