Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Những lời dạy vàng của Đức Phật - NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH (tt)


Phần 2


NHÂN QUẢ TƯƠNG QUAN, BỐ THÍ VÀ CÁC QUẢ LÀNH

46. Sơn Tháp; nơi thờ Phật.
- Tránh được nhiều bệnh tật, và có tuổi thọ dài.
- Sau khi chết được sanh về cõi trời, với toà Thiên cung có chiều cao 60 do tuần, với chiều rộng 30 do tuần, với 300 mái đao (mái cong), cùng với 1000 thiên nữ hầu hạ.
- Thọ sanh được 300 kiếp làm Vua Trời Đế Thích.
- Thọ sanh 25 kiếp làm Đức Chuyển Luân Vương.
- Thọ sanh làm vua quốc độ lớn, quốc độ nhỏ với số lần không thể đếm được.
- Xuyên suốt thời gian 100 ngàn quả đất không sinh vào 4 đường ác đạo, luân lưu tại các cõi trời.
- Xuyên suốt thời gian trong vòng sinh tử luân hồi, mỗi kiếp sinh ra luôn được giàu sang của cải đầy đủ (Không bị mất mát hoặc hư hại của cải.)
- Đi đến mọi nơi luôn có nhiều loại phương tiện xe voi, xe ngựa... đưa rước.
- Đi đến nơi đâu cũng được mọi người thương yêu cung kính.
- Đi đến mọi nơi không bị đinh gai vật nhọn đâm thủng vào chân.
- Trong các kiếp làm trời làm người, được đặc biệt thọ hưởng sự giàu sang về tài sản của cải.
- Trong các kiếp làm trời làm người, có thân sắc giống màu vàng ròng.
- Thân thể phát ra ánh sáng.
- Mắt không thấy được những gì mà tâm mình không ưa thích.
- Người có thân thể sạch sẽ và tâm hồn trong sáng.

47. Tạo Tượng Phật để cúng dường.
- Không sinh vào bốn đường ác đạo.
- Được sinh vào quốc độ mà có chư Phật ra đời.
- Thọ sanh làm người đàn ông với đầy đủ các đức tính cao thượng.
- Là người có tứ chi và ngũ quan lành lặn.
- Không thọ sanh vào dòng tộc hèn hạ thấp kém.
- Không bị đoạ sanh vào địa ngục.
- Không đầu thai vào giòng tộc người biên địa, giống dân man rợ.
- Thân sắc xinh đẹp.
- Là người có nhiều phước báu đặc bi ệt.
- Được nhiều người yêu thương quý mến.
- Được những phước báu như ý trổ sanh bất ngờ.
- Tài sản của cải đầy các kho đụn.
- Được voi, ngựa, trâu b ò, vàng bạc tài sản đầy đủ.
- Mọi suy nghĩ tiên đoán sự việc đều thành công.
- Nếu sinh về loài trời thì làm vua loài trời, nếu sinh về loài người thì trở thành vua loài người.
- 1000 kiếp thọ sanh làm vua trời Đế Thích.
- 1000 kiếp sanh làm Đức Chuyển Luân Vương.
- Làm vua quốc độ lớn, làm vua quốc độ nhỏ với số lần không thể đếm xuể.
- Nếu phát nguyện thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác; thành Phật Độc Giác đều được thành tựu.
- Nếu ước nguyện thành bậc A la hán sẽ được thành tựu.
- Được thọ sanh vào các giòng tộc v ương quyền; Khanh tướng; giòng tộc Bà La Môn cao quý.
- Được tài sản của cải dồi dào.
- Được tuỳ tùng đông đúc.
- Người có trí tuệ quảng bác.
- Người có thần thông quảng đại.
- Tránh được nhiều bệnh tật; tuổi thọ dài.
- Người có sức mạnh phi thường.
- Là người thường xuyên có trí tuệ.
- Là người có tâm dũng m ãnh.
- Là người có sự nghe nhiều thấy rộng.
- Có trí tuệ siêu việt trong loài người.
- Người có tư cách dung mạo dễ yêu mến.
- Hưởng thụ được tài sản nhiều không kể siết.
- Kiếp cuối cùng đắc được các tầng thiền định; đạo quả Niết Bàn an vui giải thoát vĩnh viễn.

48. Cúng dường đèn thắp sáng trước tượng Phật.
- Được 32 kiếp thọ sanh làm vua trời Đế Thích.
- Được 32 kiếp sanh làm Đức Chuyển Luân Vương.
- Được thọ sanh vô số lần làm vua nước lớn, làm vua nước nhỏ.
- Được sinh về cõi trời hưởng thọ mọi an lạc với cung điện làm bằng bảy loại châu báu.
- Được thọ sanh vào giòng tộc cao sang vương quyền, giòng tộc Bà La Môn giàu có.
- Sinh ra trong kiếp nào thân sắc cũng không bao giờ xấu.
- Là người cao quý đặc biệt trong giòng tộc.
- Không bị đoạ sanh vào hàng súc sanh.
- Không bị đoạ sanh vào hàng địa ngục.
- Tâm trí không bị tán loạn trước khi chết.
- Khi sinh về loài trời, cũng như khi thọ sanh về loài người thường hưởng thụ được sự giàu sang phú quý.

49. Cúng dường cơm trước tượng Phật.
- Không bị đoạ sanh vào 4 đường ác đạo.
- Được sinh vào quốc độ có chư Phật ra đời.
- Thân sắc sinh đẹp.
- Có nhiều phước báu đặc biệt thù thắng.
- Được nhiều người thương yêu, quý mến.
- Được nhiều loại phước báu trổ sanh đột ngột như ý muốn.
- Được sinh luân lưu trong các cõi an lành.
- Thọ sanh làm vua trời Đế Thích trong suốt thời gian 1000 đại kiếp quả đất.
- Được sống trong cung điện đền đài làm bằng các loại đá quý.
- Được thọ sanh vào dòng dõi cao quý.
- Hoàn toàn không sanh vào dòng dõi thấp kém.
- Kiếp cuối cùng chứng đắc đạo quả A La Hán.

50. Tạo đục bình cắm hoa, quả bồng (vật chưng hoa quả)... cúng dường trước tượng Phật.
- Được giàu sang và đầy đủ của cải, được nhiều người thương yêu cung kính, được thọ sanh làm Đức Chuyển Luân Vương.
- Được thọ sanh làm vua nước lớn và nước nhỏ.
- Được sinh vào giòng tộc giàu sang phú quý.
- Được sanh vào giòng dõi vua quan, Bà La Môn cao quý.
- Không sinh vào giống dân thấp kém.
- Kiếp cuối cùng chứng đắc đạo quả Niết Bàn.

51. Bố thí bình bát.
- Được thọ hưởng sử dụng nhiều loại ly tách như ly vàng, ly ngọc, ly bạc, ly làm bằng đá quý.
- Tránh được năm loại giặt lớn trong đời .
- Tránh được nhiều loại bệnh tật.
- Được chư Thiên và loài người thương yêu cung kính, được thọ hưởng sự giàu sang phú quý lâu dài (của cải không bị h ư hại).
- Người có tâm trí kiên định và vững chãi.
- Chứng đạt được nhiều Pháp cao thượng
- Ít bị những phiền não ngủ ngầm quấy nhiễu.

52. Bố thí vải vóc, áo quần (không biết mặt) .
- Người có kiếp sống đúng với tuổi thọ. Sau khi chết được sanh về cõi trời.
- Trong 100 ngàn đại kiếp được sinh vào loài Trời - người.
- Không bị đoạ sanh vào 4 đường ác đạo.
- Thọ sanh 36 lần làm vua Trời Đế Thích.
- 27 kiếp được Thọ sanh làm đức Chuyển Luân Vương, làm chủ trì cả bốn châu thiên hạ với đầy đủ bảy báu.
- Làm vua nước lớn, làm vua nước nhỏ với số lần không đếm xuể.

53. Bố thí vải vóc, áo quần.
- Kiếp nào sinh ra cũng có thân sắc giống màu vàng ròng.
- Tránh được những bụi bặm dơ bẩn.
- Thân sắc phát ra ánh sáng.
- Người có nước da tươi mát mịn màng xinh đẹp.
- Được hàng trăm ngàn loại nhung lụa gấm vóc.

54. Bố thí vải vóc, y mặc đến chư Tăng (không biết mặt)
- Người có trí tuệ quảng bác.
- Có sức mạnh phi thường.
- Thân sắc xinh đẹp.
- Có thần thông quảng đại.
- Tứ chi, ngũ quan đều được cân đối, đầy đủ.
- Các phước lành tự nhiên trổ sanh đến bất ngờ đầy đủ.

55. Lập chùa để cúng dường đến tứ phương Tăng.
- Được thọ hưởng đền đài, cung điện bằng vàng.
- Không có tâm sợ hãi hay giật mình. Tránh được nhiều sự rủi ro và tai hại, nằm mộng không thấy những mộng dữ, chỉ thấy những mộng lành.
- Sinh về kiếp sau có trí nhớ biết được kiếp trước.
- Được sinh luân lưu trong hai cõi trời người.
- Được thọ hưởng nhiều phước lành như ý muốn.
- Những loại thú dữ: Sư tử, cọp beo, ma quái không hãm hại được.
- Những loại rồng, dạ xoa, những loài Thiên xấu không hãm hại được.
- Người luôn có tâm trí tĩnh giác sáng suốt không bao giờ bị điên loạn.

- Kiếp cuối cùng chứng đắc đạo quả A la hán.
Xem tiếp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét