Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Những lời dạy vàng của Đức Phật - Các chuyện liên quan đến bố thí (tt)


Phần 1

CÁC CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN BỐ THÍ

5. Đức Chuyển Luân Vương

Đức Chuyển Luân Vương là vị vua cai quản cả 4 châu Thiên ha Gọi là Đức Chuyển Luân Vương, khi mà Ngài ở đâu thì xe báu của Ngài liền đến bên cạnh để chờ lệnh Ngài.

Bất kể nơi đâu, khi mà xe báu đến, thì các Quốc vương tại các Quốc Độ ấy tự đến quỳ mọp cung kính đảnh lễ và thưa rằng:
- Kính bạch Ngài! Xin Ngài nhận chúng tôi cùng với toàn dân trong quốc độ này là thuộc về Ngài. Chúng tôi xin làm những người hầu hạ trung thành nhất của Ngài. Kính xin Ngài dạy bảo chúng tôi, chúng tôi xin dâng toàn Quốc Độ này đến Ngài".

Như vậy Đức Chuyển Luân Vương là người mà được các Đức Vua tôn trọng kính nể và gởi gắm, dâng quốc độ của mình. Bất kể Quốc độ nào, Ngài không cần dùng binh khí hay đao trượng để chinh phục. Chỉ cần Ngài có sự mong muốn thì tất cả đến trước Ngài quỳ mọp mà xin làm tôi tớ và gởi gắm quốc độ đang trị vì cho Ngài.

Đức vua Chuyển Luân Vương là người mà được tất cả kính nể bởi uy lực đại phước báu của Ngài.

Đức Vua Chuyển Luân Vương không cần thiết phải đặt ra nhiều luật pháp để trị vì thiên hạ, toàn bộ các cõi để có sự thanh bình, êm ấm đi đến đâu Ngài cũng giảng năm pháp để cai trị thần dân trong thiên hạ.

Năm pháp mà Đức Chuyển Luân Vương cai trị là:
1. Hãy tránh xa sự sát sanh.
2. Hãy tránh xa sự trộm cắp.
3. Hãy tránh xa sự tà dâm.
4. Hãy tránh xa sự nói dối.
5. Hãy tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

Với lời dạy năm điều này mà đức vua Chuyển Luân Vương thống trị cả mặt đất, cả thế giới đươc an vui, hoà bình. Như vậy thật sự là một Đức Chuyển Luân Vương có đại uy lực về thần thông, đại uy lực về phước báu bất khả tư nghì.

Khi mà Đức Chuyển Luân Vương hết tuổi thọ, thì ngôi Chuyển Luân Vương chỉ được truyền lại cho người con trai lớn, chứ không một ai khác.

Con trai của Đức Chuyển Luân Vương, không ai có thể thay thế được! Tại vì sao? Bởi vì Hoàng hậu của Đức Chuyển Luân Vương cũng có nhiều uy lực và nhiều khả năng để bảo hộ cho con trai của bà được đầy đủ sung mãn mọi mặt.

Đức Chuyển Luân Vương có đầy đủ bảy loại báu trong thế gian:...
* Xe báu (có thể chở một số lượng lớn người đi trên hư không .. ..)
* Châu ngọc báu (ngọc mani; ngọc như ý ...)
* Hoàng hậu báu (có nhan sắc xinh đẹp, da mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông ...)
* Phú hộ báu (những người giàu sang làm chủ các kho tàng trên thế gian, khi cần Đức Chuyển Luân Thánh Vương mời gọi các phú hộ báu đến để hỗ trợ cho Ngài...)
* Voi báu (có thể đưa Ngài bay quanh bốn biển và quay trở về kịp thời bữa ăn sáng).
* Ngựa báu (có thể đưa Ngài bay quanh bốn biển và quay trở về kịp thời bữa ăn sáng).
* Con trai báu (người xứng đáng kế thừa ngai vàng khi đức Chuyển Luân qua đời).

Hằng tháng tới ngày bát quan trai giới, Đức Chuyển Luân Vương tắm gội sạch sẽ, và nguyện thọ trì bát quan trai giới trong sạch...

6. Tích chuyện bố thí cơm:

Tính ngược thời gian cách đây chín mươi tư quả đất về trước, có một đức Phật ra đời hiệu Sidatta.

Vào một thuở nọ Đức Phật Sidatta trên đường trì bình khất thực. Nhìn thấy sắc tướng phát ra ánh sáng, dung mạo trang nghiêm từ Ngài, một chàng trai phát sinh sự tôn kính, cung thỉnh Ngài về nhà, cúng dường cơm đến Ngài.

Do nhân lành đó, bắt đầu kể từ kiếp ấy, sau khi chết chàng trai thường tái sanh vào các cõi Trời; cõi Người, hưởng được nhiều sự giàu sang, an lạc và không có một lần nào tái sanh vào một trong bốn đường ác đạo. Kiếp cuối cùng của chàng trai ấy được sanh vào thời Đức Phật Thích Ca ra đời, là một người đại phú, xin xuất gia trở thành tỳ kheo hành đạo và chứng đắc đạo quả A la hán an vui giải thoát vĩnh viễn.
Xem tiếp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét